Tietosuojaseloste

Rekryboosterin ryhmätoiminta                                                                                                           

1. Rekisterinpitäjä:

Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry, y-tunnus 0959876-6
c/o Tekniikan akateemiset TEK
Ratavartijankatu 2 A, 0052o Helsinki
Satu Myller, satu.myller@tek.fi

2. Rekisterin nimi

Rekryboosterin osallistuja- ja asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.  Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyksen oikeutettu etu.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekryboosteri toiminnan piirissä olevien henkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Rekisteröidyn osoitetieto
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero
  • Rekisteröidyn jäsenjärjestöjäsenyys

sekä hankkeeseen osallistuvien rekisteröityjen lisäksi:

  • Rekisteröidyn koulutustausta
  • Rekisteröidyn työnhakutilanne
  • työttömyyden alkamispäivä ja kesto

5. Tietolähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään Lyyti-asiakastietojärjestelmälomakkeen välityksellä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja luovutukset

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Lyyti-asiakastietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Käytetyt työasemat on salattu.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekryboosterin taustaliitoille vertaisryhmiin liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi sekä raportoimiseksi.

7. Henkilötietojen siirrot EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä Rekryboosteri – ryhmätoiminnan ajan 31.12.2023 asti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa itseään koskevat Rekryboosterin käsittelemät henkilötiedot sekä vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tietojen oleellisesti muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.8.2021