Tietosuojaseloste (in English below)

Rekryboosterin ryhmätoiminta                                                                                                           

1. Rekisterinpitäjä:

Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry, y-tunnus 0959876-6
c/o Tekniikan akateemiset TEK
Ratavartijankatu 2 A, 0052o Helsinki
Satu Myller, satu.myller@tek.fi

2. Rekisterin nimi

Rekryboosterin osallistuja- ja asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.  Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyksen oikeutettu etu.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekryboosteri toiminnan piirissä olevien henkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn osoitetieto
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Rekisteröidyn jäsenjärjestöjäsenyys

sekä hankkeeseen osallistuvien rekisteröityjen lisäksi:

 • Rekisteröidyn koulutustausta
 • Rekisteröidyn työnhakutilanne
 • Työttömyyden alkamispäivä ja kesto

5. Tietolähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään Lyyti-asiakastietojärjestelmälomakkeen välityksellä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja luovutukset

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Lyyti-asiakastietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Käytetyt työasemat on salattu.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekryboosterin taustaliitoille vertaisryhmiin liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi sekä raportoimiseksi.

7. Henkilötietojen siirrot EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä Rekryboosteri – ryhmän päättymisestä yhden (1) vuoden ajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa itseään koskevat Rekryboosterin käsittelemät henkilötiedot sekä vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tietojen oleellisesti muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.10.2023

Privacy Statement

CareerBoost Group Activity 

1. Data controller:

Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry, business ID 0959876-6
c/o Academic Engineers and Architects in Finland TEK
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki
Satu Myller, satu.myller@tek.fi

2. Name of the register

CareerBoost’s participant and customer register.

3. Basis for the processing of personal data and purpose of use

Personal data is collected in connection with registrations, contacts, use of services, marketing, reporting and other activities related to customer relationship management in order to enable these activities.  Personal data is also processed when sending the newsletter and in connection with participation in other marketing activities.

The basis for the processing of personal data is the legitimate interest of the association.

4. Processed personal data

The register processes the personal data and contact information of the persons participating in the CareerBoost, as well as other necessary information related to the activity. Information of this kind includes the following:

 • Data subject’s first name and last name
 • Data subject’s address
 • Data subject’s e-mail address
 • Data subject’s telephone number
 • Data subject’s membership in a member organisation

Regarding the data subjects participating in the project, also the following information is collected:

 • Data subject’s educational background
 • Data subject’s job search situation
 • Start date and duration of unemployment
5. Information source

The information is provided by the persons themselves by filling out the form in the Lyyti customer information system.

6. Protecting and sharing personal data

The personal data is processed digitally and it is protected and stored in the Lyyti customer information system, where the data can only be accessed by persons who need it in order to perform their duties. The persons in question have their own usernames and passwords for the system. The workstations used to access the data are encrypted.

Personal data may be disclosed to CareerBoost’s background associations for the purpose of implementing and reporting on measures and services related to the peer groups.

7. Transferring personal data outside the EU and EEA

Personal data will not be transferred outside the EU and EEA.

8. Storing of personal data

The personal data will be stored in the register for one (1) year after the CareerBoost group activities have ended.

9. Rights of the data subject

In accordance with the applicable data protection legislation, the data subject has, as a rule, the right to be informed of the processing of their personal data and to check their personal data that is processed by CareerBoost and to demand the correction and completion of inaccurate and incorrect data at any time. Requests regarding personal data must be made in writing to the data controller.

10. Right to file a complaint with the supervisory authority

The data subject has the right to file a complaint with the supervisory authority about the processing of personal data if the data subject considers that their personal data has not been processed in accordance with the applicable data protection legislation.

11. Amendments

This privacy statement may be updated in the event of a material change in the information.

This privacy statement was last updated on 20 October 2023.